College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
สัมมนา (CPS Work-in-progress seminars)

CPS Work-in-Progress (CPS-WIP) Seminars are organised on a recurring basis of about twice a month during the regular academic terms. The series was initiated in August 2013 with the aim to provide an opportunity for Thai as well as international research students at the Masters and PhD level to present their work-in-progress. This allows them to receive feedback from fellow students and faculty members and helps them to develop their research and presentation skills. The seminar also has the purpose to encourage the exchange of research ideas and results at CPS in general.

In addition, the seminars also provide a platform for CPS faculty members, CPS research fellows, and external researchers who work on demographic and related topics to present their latest research and interact with students.

 
หลักการและเหตุผล
 
การสัมมนาเพื่อเสนอและติดตามงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการของคณาจารย์และนักวิจัย นั้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการความรู้(KM) รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นกับผู้ร่วมฟัง และสามารถนำข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ไปปรับปรุงงานวิจัยต่อไปได้ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมทั้งในฐานะผู้ฟังและนำเสนอความก้าวหน้าในระหว่างที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และช่วยให้นิสิตได้รับคำแนะนำจากวงกว้างยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ และผลิตวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ การสัมมนายังถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการเป็นนักวิจัยที่ดี กล่าวคือ การสื่อสารงานของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ การเสนอผลงานด้วยการบรรยายและสื่อสารตอบคำถาม การตั้งคำถาม การวิพากษ์ และการเสนอข้อแนะนำต่องานของผู้อื่น ซึ่งทั้งคณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนา

เนื่องจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ยังขาดการสัมมนาในลักษณะที่ทำเป็นประจำ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยและถ่ายทอดความรู้ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต และการพัฒนาทางวิชาการของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยประชากรศาสตร์จึงมีโครงการนี้ขึ้น เพื่อจัดเป็นประจำในช่วงเปิดภาคเรียนเดือนละ 2 ครั้ง และให้โอกาสทั้งคณาจารย์ นิสิตและบุคคลภายนอกที่สนใจเป็นผู้ร่วมเข้าฟังและเสนอผลงาน

 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์และนิสิตควบคู่กัน โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดสัมมนา
  2. เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตได้มีการฝึกฝนทักษะในการเสนองานวิจัย การตอบคำถาม การตั้งคำถาม การวิพากษ์ผลงานผู้อื่น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการสัมมนา
  3. เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสเข้าฟังการเสนอผลงานวิจัย จากคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. คณาจารย์และนิสิตสามารถนำข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัย
  2. คณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตพัฒนาทักษะในการเสนอผลงาน ตอบคำถาม และวิพากษ์งานวิจัยในการสัมมนา
  3. เพิ่มปฏิสัมพันธ์ในทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นิสิตและผู้ที่สนใจจากภายนอก
  4. ทำให้งานวิจัยและวิทยานิพนธ์เสร็จตามเวลาที่กำหนด
 
เงินทุนสนับสนุน
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในสาขาวิชา
 
กำหนดจัดสัมมนา
ระหว่างภาคการศึกษา(ภาคต้นและภาคปลาย)
เวลา : 12:00 ถึง 13:00น.
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุม 301 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
 
ผู้สนใจนำเสนอผลงาน
กรุณาติดต่อ อาจารย์ ดร.เอลเค ลอยชินเจอ
โทรศัพท์ : 0-2218-7356
E-mail : elke.l@chula.ac.th
 
ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
กรุณาติดต่อ คุณวิษณุ ญาณเนตร หรือคุณวรรณวดี จันทร์วังโป่ง
โทรศัพท์ : 0-2218-7344
E-mail : ads.cps.chula@gmail.com
 
Date Title Presented by Poster
3 November 2016 Destination Choice of Unskilled Labor Migrants in a Developing Country: The Case of Cambodia Mr. Vatana Chea
Ph.D.Student at the College of Population Studies.
24 November 2016 Types of single motherhood and the differential disadvantages of living conditions in a Confucian country: Analysis of Vietnamese census data 1999 and 2009 Miss Dang Ngoc Hoang Truc
Ph.D.Student at the College of Population Studies.
19 December 2016 Spirituality, religiosity, and health in global perspective Professor Zachary Zimmer
Canada Research Chair in Aging and Community at Mount Saint Vincent University in Halifax, Canada.
16 January 2017 Marital Dissolution of Cross-Border Married Couples in South Korea Professor Doo-Sub Kim
Professor at the Department of Sociology at Hanyang University, Seoul, South Korea.
20 January 2017 More schooling, more kids? Education and changing fertility intentions in a low fertility context: The case of Thailand Mr. Thananon Buathong Ph.D.
Student at the College of Population Studies.
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (ฐานข้อมูลเดิม)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th