College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
สัมมนา (CPS Work-in-progress seminars)

CPS Work-in-Progress (CPS-WIP) Seminars are organised on a recurring basis of about twice a month during the regular academic terms. The series was initiated in August 2013 with the aim to provide an opportunity for Thai as well as international research students at the Masters and PhD level to present their work-in-progress. This allows them to receive feedback from fellow students and faculty members and helps them to develop their research and presentation skills. The seminar also has the purpose to encourage the exchange of research ideas and results at CPS in general.

In addition, the seminars also provide a platform for CPS faculty members, CPS research fellows, and external researchers who work on demographic and related topics to present their latest research and interact with students.

 
หลักการและเหตุผล
 
การสัมมนาเพื่อเสนอและติดตามงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการของคณาจารย์และนักวิจัย นั้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการความรู้(KM) รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นกับผู้ร่วมฟัง และสามารถนำข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ไปปรับปรุงงานวิจัยต่อไปได้ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมทั้งในฐานะผู้ฟังและนำเสนอความก้าวหน้าในระหว่างที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และช่วยให้นิสิตได้รับคำแนะนำจากวงกว้างยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ และผลิตวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ การสัมมนายังถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการเป็นนักวิจัยที่ดี กล่าวคือ การสื่อสารงานของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ การเสนอผลงานด้วยการบรรยายและสื่อสารตอบคำถาม การตั้งคำถาม การวิพากษ์ และการเสนอข้อแนะนำต่องานของผู้อื่น ซึ่งทั้งคณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนา

เนื่องจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ยังขาดการสัมมนาในลักษณะที่ทำเป็นประจำ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยและถ่ายทอดความรู้ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต และการพัฒนาทางวิชาการของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยประชากรศาสตร์จึงมีโครงการนี้ขึ้น เพื่อจัดเป็นประจำในช่วงเปิดภาคเรียนเดือนละ 2 ครั้ง และให้โอกาสทั้งคณาจารย์ นิสิตและบุคคลภายนอกที่สนใจเป็นผู้ร่วมเข้าฟังและเสนอผลงาน

 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์และนิสิตควบคู่กัน โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดสัมมนา
  2. เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตได้มีการฝึกฝนทักษะในการเสนองานวิจัย การตอบคำถาม การตั้งคำถาม การวิพากษ์ผลงานผู้อื่น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการสัมมนา
  3. เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสเข้าฟังการเสนอผลงานวิจัย จากคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. คณาจารย์และนิสิตสามารถนำข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัย
  2. คณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตพัฒนาทักษะในการเสนอผลงาน ตอบคำถาม และวิพากษ์งานวิจัยในการสัมมนา
  3. เพิ่มปฏิสัมพันธ์ในทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นิสิตและผู้ที่สนใจจากภายนอก
  4. ทำให้งานวิจัยและวิทยานิพนธ์เสร็จตามเวลาที่กำหนด
 
เงินทุนสนับสนุน
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในสาขาวิชา
 
กำหนดจัดสัมมนา
ระหว่างภาคการศึกษา(ภาคต้นและภาคปลาย)
เวลา : 12:00 ถึง 13:00น.
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุม 301 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
 
ผู้สนใจนำเสนอผลงาน
กรุณาติดต่อ อาจารย์ ดร.เอลเค ลอยชินเจอ
โทรศัพท์ : 0-2218-7356
E-mail : elke.l@chula.ac.th
 
ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
กรุณาติดต่อ คุณวิษณุ ญาณเนตร หรือคุณวรรณวดี จันทร์วังโป่ง
โทรศัพท์ : 0-2218-7344
E-mail : ads.cps.chula@gmail.com
 
Date Title Presented by Poster
25 September 2018 Children of Internal Migrant: Does Moving with Parent Affect Their Schooling Progression? Mr.Vatana Chea
Ph.D.Student at the College of Population Studies.
27 February 2018 Do the winners take it all? Provincial population development in Thailand Dr. Elke Loichinger
Lecturer, College of Population Studies, Chulalongkorn University.
16 November 2017 Ethnic Social Norms and Female Labor Force Participation in Indonesia Mrs. Ilmiawan Auwalin
Ph.D Candidate at the School of Economics at the University of Sydney, Australia.
7 November 2017 Using a time series of censuses to understand marriage (and other) transitions. Dr. Peter Xenos
Professor at the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University
17 October 2017 Household characteristics and determinants of child labour and children’s engagement in household chores in Vietnam 2014. Mrs. Dang Ngoc Hoang Truc
PhD student at CPS.
Page

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (ฐานข้อมูลเดิม)
ฐานข้อมูลประชากร
ปฏิทินกิจกรรม CPS
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th