วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
Research

Search
ประเภทงานวิจัย
ชื่องานวิจัย

ประเภทงานวิจัย ชื่องานวิจัย ปี
การย้ายถิ่น Leaving children with grandparents in Myanmar: Experiences and perceptions of migrants in Samut Sakhon Province in Thailand 2558
ผู้สูงอายุ The Situation of Thailand’s Older Population 2558
ผู้สูงอายุ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 2558
อื่นๆ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทย (พ.ศ.2558) : ตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2558
ผู้สูงอายุ โครงการ การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชากคมอาเซียน 2557
ผู้สูงอายุ โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 2557
ผู้สูงอายุ โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) 2557
ผู้สูงอายุ Community - based Integrated Approach for Older Persons’ Long-term Care in Thailand 2556
ผู้สูงอายุ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) 2556
ผู้สูงอายุ โครงการประเมินภายในแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญ 2556
อนามัยเจริญพันธุ์ โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้: ขยายผลต้นแบบนราธิวาส 2556
สิ่่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเข้าใจ และทัศนคติของชุมชนที่มีต่อการร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี (คป.สร) 2556
อนามัยเจริญพันธุ์ โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้: รางานติดตามและประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน (มกราคม 2552-มิถุนายน 2553) 2555
สิ่่งแวดล้อม โครงการศึกษาความต้องการของชุมชนและการใช้ประชารัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนชายฝั่งมาบตาพุด จังหวัดระยอง 2555
ผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2555
ผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2554
ผู้สูงอายุ โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลและเตรียมการเพื่อประเมินแผนผู้สูงอายุมนระยะต่อไป ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2553
ผู้สูงอายุ โครงการสร้างระบบติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 2551
อนามัยเจริญพันธุ์ โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้: ขยายผลต้นแบบนราธิวาส 2550


Research
Instructor
Named Professorship
Research Affairs
Academic Affairs
Administration
Information and tecnology center
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th