College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
ผลงานวิทยาลัยฯ

คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์และผู้ช่วยคณบดีเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประชุมนำเสนอผลการสำรวจของโครงการ“การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย” วิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ "งานตลาดนัดวิชาการ Exhibiton 2018" ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Culture of Longevity อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ เขียนบทความในวารสาร IUSSP Olline News Magazine พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมเสวนาในงาน Thailand Social Expo 2018 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานในต่างประเทศ
โครงการ “การศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย"
คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย (APA) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย (ACFEA) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นิสิตวิทยาลัยประชากรศาสตร์เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการครับกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์และศิษย์เก่าวิทยาลัยประชากรศาสตร์มีผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยโดดเด่นของ คปก. อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ได้รับเชิญสัมภาษณ์จาก International Labour Organization
คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมงานเสวนาเวทีสาธารณะ เรื่อง "สังคมสูงวัย : ก้าวไปด้วยกัน" ครั้งที่ 2 ตอน สังคมสูงวัยกับโลก Digital ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการนโยบายโครงการบูรณาการสหศาสตร์ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย “ โครงการจุฬาอารี” (Chula ARi) อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนาวิชาการ (April 5, 2018) คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ (March 3, 2018) งานสานพลัง "เพื่ออนาคตของประเทศไทย ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย" (February 14, 2018)
Page




ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (ฐานข้อมูลเดิม)
ฐานข้อมูลประชากร
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th