College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
ผลงานวิทยาลัยฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย" คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย (APA) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย (ACFEA) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นิสิตวิทยาลัยประชากรศาสตร์เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการครับกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์และศิษย์เก่าวิทยาลัยประชากรศาสตร์มีผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยโดดเด่นของ คปก.
อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ได้รับเชิญสัมภาษณ์จาก International Labour Organization คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมงานเสวนาเวทีสาธารณะ เรื่อง "สังคมสูงวัย : ก้าวไปด้วยกัน" ครั้งที่ 2 ตอน สังคมสูงวัยกับโลก Digital ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการนโยบายโครงการบูรณาการสหศาสตร์ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย “ โครงการจุฬาอารี” (Chula ARi)
อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนาวิชาการ (April 5, 2018) คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ (March 3, 2018)
งานสานพลัง "เพื่ออนาคตของประเทศไทย ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย" (February 14, 2018) อาจารย์ประจำวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น (February 5-7, 2018) อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์เดินทางไปประชุม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (๋January 21-25, 2018)
การประชุม "Regional Seminar and Regional Workshop" (December 18-20, 2017) การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference to Commemorate international Migrants Day, “A Forced March into Uncertainty” (December 18-19, 2017) วิทยาลัยประชากรศาสตร์จัดอบรม Training Workshop on Demographic Analysis with Applications to Aging Societies. (์November 20 - December 1, 2017)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักประชากรไทย จัดประชุมวิชาการระชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 (์November 17, 2017) นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยประชากรศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอบทความวิจัยและนำเสนอโปสเตอร์ ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์เดินทางไปประชุม ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
นักวิจัยประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์เดินทางไปประชุม ณ ประเทศไต้หวัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์เดินทางไปประชุม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์เดินทางไปประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น
Page
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (ฐานข้อมูลเดิม)
ฐานข้อมูลประชากร
โครงการ..การศึกษาการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุจากการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวในภาคราชการ (แบบสอบถาม)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th