College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
วารสารประชากร

 

Journal of Demography (วารสารประชากรศาสตร์)
         
.............  Journal of Demography is a peer-reviewed academic journal published on a bi-annual basis in June and December (Start in June 2017) by the College of Population Studies, Chulalongkorn University. The journal publishes original, scientific research articles and concept papers on demography, as well as those contributing to new methods/theories for evidence-based research and a better knowledge of fertility, mortality, migration and urbanization, reproductive health, including family planning, ageing, workforce, human development, public health, ecology, population geography, socio-economic development at the community, national, regional or international levels.  .............
         
  วารสารประชากรศาสตร์ ดำเนินการโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์และเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาประชากรศาสตร์ และประชากรวิทยา มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการที่เป็นผลงานวิจัยเชิงประจักษ์และแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านการประมาณจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการตีพิมพ์วารสารปีละสองครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม (เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560) งานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของวารสารประกอบด้วยงานวิจัยทางด้านการเกิด การตาย การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง อนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว สังคมสูงวัย แรงงาน การพัฒนามนุษย์ การสาธารณสุข นิเวศวิทยา ประชากรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ  
         
  ISSN 0857-2143  
         
  EDITOR-IN-CHIEF
Pungpond Rukumnuaykit, Chulalongkorn University
 
         
  หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
         
  EDITORIAL BOARD
Vipan Prachuabmoh, Chulalongkorn University
Pataporn Sukontamarn, Chulalongkorn University
Wiraporn Pothisiri, Chulalongkorn University 
Rukchanok Karcharnubarn, Chulalongkorn University
Ruttiya Bhula-or, Chulalongkorn University
Sarawooth Paitoonpong, Thailand Development Research Institute
Chayanit Kono, Srinakharinwirot University
John P. Loftus, Dhurakij Pundit University
 
         
  กองบรรณาธิการ 
วิพรรณ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัทพร สุคนธมาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิราภรณ์ โพธิศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รักชนก คชานุบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัตติยา ภูละออ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ชญานิศวร์ โคโนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
John P.Loftus มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
         
  ADVISORY BOARD
Nibhon Debavalya, Distinguished Scholar, Thailand
Napaporn Chayowan, Distinguished Scholar, Thailand
Kua Wongboonsin, Chulalongkorn University
Patcharawarai Wongboonsin, Chulalongkorn University
John Knodel, University of Michigan, U.S.A. / Chulalongkorn University
Wolfgang Lutz, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria
Sergei Scherbov, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria
 
         
  คณะที่ปรึกษา
นิพนธ์ เทพวัลย์ ศาสตราพิชาน
นภาพร ชโยวรรณ ศาสตราพิชาน
เกื้อ วงศ์บุญสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
John Knodel University of Michigan สหรัฐอเมริกา/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Wolfgang Lutz International Institute for Applied Systems Analysis ออสเตรีย
Sergei Scherbov International Institute for Applied Systems Analysis ออสเตรีย
 
         
     COORDINATORS
Jirapol Siangsung, Chulalongkorn University 
Wanwadee Chanwangpong, Chulalongkorn University
 
         
  ผู้ประสานงาน
จิระพล เสียงสังข์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรรณวดี จันทร์วังโป่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
         
 

Publication Ethics

Duties of editors

Editors shall

     
   - Publish guidelines for manuscript preparation and any other necessary steps which authors must follow to prospective authors and the general public.

- Where applicable, clearly publish conditions and rates for page charges, publication fees, handling charges or any other fees which authors are obliged to pay to prospective authors and general public.

- Check duplications and plagiarism of submitted manuscripts.

- Ensure that the peer review process is fair, unbiased and timely. Reviewers shall be qualified experts in the relevant field.

- Not disclose the information of the authors and the reviewers to third parties during the review process nor disclose the content of or any information contained in the manuscript while it has not been published.

- Select articles to be published based on their merits and not publish articles only for the benefit of any authors or the journal without regards to the review results of the articles from the reviewers.

- Not reject articles due to mere suspicion of research misconduct, but shall seek evidence and give the author an opportunity to respond before rejecting the article.

- Not take part in deciding to accept or reject articles that they authored or have any vested interests or involvement in.

- Not request the author to include any references with the intention to increase the journal’s citation count or impact factor or to increase the citation count of their work or that of their associates.

- Establish mechanisms for appeal against editorial decisions and for complaints in relation to articles published in the journal.

- Establish a mechanism to rectify serious errors in published articles and retract those found in violation of research ethics. Editors shall take appropriate action when they are presented with errors or suspicion of misconduct in relation to articles published in the journal.

Duties of reviewers

Reviewers shall:

-  Treat manuscripts they received for review as confidential documents and shall not disclose any information contained in the article while it has not been published.

-  Assess the quality of articles objectively, without any prejudice.

-  Not suggest that the author include any references with the intention to increase the citation count of their work or that of their associates.

-  Submit the review result on time.

-  Declare any conflicts of interest they may have with the author or the research project to the editorial team.

-  Inform the editorial team of any ethical issues in the article including plagiarism and data fabrication or falsification.

Duties of authors

-  Shall not submit for consideration of publication in a journal an article that has previously been published or is being considered for publication elsewhere.

-  The manuscript submitted for consideration of publication must not contain any parts that constitutes plagiarism (including self-plagiarism) and shall have accurate and complete list of references.

-  Not fabricate or falsify data in research report.

-  Strictly comply with the authorship principle. Authorship shall be exclusive for those who have made a significant contribution to the research, none of whom should be left out or excluded from list of authors.

-  All co-authors must approve of the manuscript and agree to its submission for publication in the journal.

 

      
         
         

 

 

 

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม 2562 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2562 ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม 2561
[ Abstract ] [ Abstract ]
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2561 ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม 2560 ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2560
[ Abstract ] [ Abstract ] [ Abstract ]
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือน กันยายน 2559 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2559 ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือน กันยายน 2558
[ Abstract ] [ Abstract ] [ Abstract ]

Download Document
ชื่อแบบฟอร์ม (FORM) Word PDF
ใบสมัครส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์
หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับนำเสนอผลงาน
Published Application Form
NOTE TO CONTRIBUTORS
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
About MA-POPDEV (International program)
โครงการจุฬาอารี (Chula Ari)
ฐานข้อมูลประชากร
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ปฏิทินกิจกรรม CPS
แบบฟอร์มการรายงานกิจกรรมประจำเดือน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มการรายงานบทความวิชาการ/วิจัย
ScholarOne
ประกันคุณภาพ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th