College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
ประวัติวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2501 ม.จ. อธิพรพงศ์ เกษมศรี ผู้อำนวยราชการสถิติและนายชิน ชัยประภา ผู้ช่วยผู้อำนวยราชการสถิติแห่งสำนักงานสถิติกลาง ได้สนับสนุนให้ศาสตราจารย์ ดร. เกษม อุทยานิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อกับสภาประชากรแห่งนครนิวยอร์ค เพื่อส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อด้านประชากรศาสตร์และกลับมาสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
   
ม.จ. อธิพรพงศ์ เกษมศรี
ผู้อำนวยราชการสถิติสำนักงานสถิติกลาง
  ศาสตราจารย์ ดร. เกษม อุทยานิน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นายชิน ชัยประภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยราชการสถิติ สำนักงานสถิติกลาง
 
ปี พ.ศ. 2505 มูลนิธิฟอร์ดส่งคณะทำงาน ซึ่งมีศาสตราจารย์ฟิลลิป เอ็ม เฮาเซอร์ เป็นหัวหน้าเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่หน่วยงานราชการไทย รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางประชากรเมื่อมหาวิทยาลัยมีความพร้อม

ปี พ.ศ. 2508 คณะรัฐศาสตร์ร่างโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางประชากร โดยคำแนะนำของศาสตราจารย์ฟิลลิป เอ็ม เฮาเซอร์ จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ศาสตราจารย์อามอส เอช ฮอลี่ย์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่ปรึกษาทางวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติขณะนั้น นางสาวแพท ลอเรียต ที่ปรึกษาของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร เลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติขณะนั้น โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้สภาประชากรแห่งนครนิวยอร์ค ให้ทุนดำเนินการแรกเริ่ม จำนวน 1 ล้านบาท รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการ

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2509 นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางประชากร เพื่อเริ่มดำเนินงานเป็นทางการ และมีที่ตั้งทำการอยู่ ณ “อาคารรัฐศาสตร์ 3” (อาคารเกษม อุทยานิน ในปัจจุบัน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) โดยความเห็นชอบของสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางประชากร ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกา เป็นสถาบันประชากรศาสตร์ ถือเป็นสถาบันวิจัยแห่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่หลักในการวิจัย ฝึกอบรม และบริการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากร นับเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอันที่จะดำเนินการวิจัยควบคู่ไปกับการสอน และการบริการชุมชน ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ตามหลักสากล สถาบันแห่งนี้จึงเป็นรูปแบบตัวอย่างของการจัดตั้งสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันประชากรศาสตร์ผู้ล่วงลับ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ รัฐบาลไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อก่อสร้าง อาคารสถาบัน 1 ซึ่งก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2518 เป็นที่ทำการใหม่ของสถาบันประชากรศาสตร์ และห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ต่อมาอาคารหลังนี้ได้ขยายเพิ่มเติมจาก 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่รวมของสถาบันวิจัย และศูนย์ต่างๆ ที่ทำงานด้านสังคมศาสตร์ ตามเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

ผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางประชากร (ซึ่งต่อมาไดัรับการยกฐานะเป็นสถาบันประชากรศาสตร์) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการของศูนย์ฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509-2513 และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2513-2518

ศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 441 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติคำขอของสถาบันประชากรศาสตร์ให้เปลี่ยนชื่ออาคารสถาบัน 1 เป็น อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ในปี พ.ศ. 2536 สถาบันประชากรศาสตร์ ได้ย้ายห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์และฝ่ายวิจัยไปอยู่ ชั้น 2 และชั้น 8 ของอาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งวิทยาลัยประชากรศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากในการกำหนดทิศทาง และวางนโยบายของประเทศ ให้เหมาะสมต้องอาศัยข้อมูล และองค์ความรู้ด้านประชากรศาสตร์ในแนวทางสหสาขาวิชาเป็นอย่างมาก จึงปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันประชากรศาสตร์ เป็นวิทยาลัยประชากรศาสตร์ เพื่อให้สามารถรองรับ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาด้านการวิจัย และการให้การศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของประเทศ และระดับนานาชาติ

 
อดีตผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์
 1. รศ.ดร. นิพนธ์ เทพวัลย์
  วาระที่ 1 : ปี พ.ศ. 2518-2522
  วาระที่ 2 : ปี พ.ศ. 2522-2527
 2. รศ.ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
  ปี พ.ศ. 2527-2531
 3. รศ.ดร. ภัสสร ลิมานนท์
  ปี พ.ศ. 2531-2535
 4. ศ.ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน
  ปี พ.ศ. 2535-2539
 5. รศ.ดร. ภัสสร ลิมานนท์
  ปี พ.ศ. 2539-2540
 6. รศ.ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ
  ปี พ.ศ. 2540-2541
อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยประชากรศาสตร์
 1. รศ.ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ
  วาระที่ 1 : ปี พ.ศ. 2541-2544
  วาระที่ 2 : ปี พ.ศ. 2544-2546
  รักษาการผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2546-2547
 2. ศ.ดร. ภัสสร ลิมานนท์
  ปี พ.ศ. 2547-2551
อดีตคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์
 1. รศ.ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ
  ปี พ.ศ. 2551-2555
 2. ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา
  ปี พ.ศ. 2555-2559
คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ (คนปัจจุบัน)
 • รศ.ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ
  ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
โครงการจุฬาอารี (Chula Ari)
ฐานข้อมูลประชากร
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ปฏิทินกิจกรรม CPS
แบบฟอร์มการรายงานกิจกรรมประจำเดือน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มการรายงานบทความวิชาการ/วิจัย
ScholarOne
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th