College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์
Master of Arts Program in Demography
ดาวน์โหลดหลักสูตร | Program Brochure |
เกี่ยวกับหลักสูตร :
หลักสูตรมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์และมีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประชากรศาสตร์กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรได้รับการออกแบบให้เน้นประเด็นสำคัญในสาขาวิชาประชากรศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ทางประชากร ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา สังคมสูงวัย การย้ายถิ่นในอาเซียนและแนวโน้มการย้ายถิ่นของโลก ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและนโยบายสาธารณะ เป็นต้น
 
การรับเข้าศึกษา :
ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าแผนการศึกษาแบบ ก1 หรือแบบ ก2
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครแผน ก แบบ ก1 (เน้นวิจัย ทำวิทยานิพนธ์)
  1. สําเร็จปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ทางราชการรับรอง
  2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการวิจัยและการพัฒนาสังคม หรือมีประสบการณ์การทําวิจัยด้านสังคมศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีโครงร่างวิจัยที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครแผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชา ทำวิทยานิพนธ์)
  1. สําเร็จปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ทางราชการรับรอง
รายวิชา
รายวิชาบังคับ: ประชากรวิทยา สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ งานฝึกการวิจัยทางประชากร สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

รายวิชาเลือกบางส่วน (รายวิชาเลือกมีมากกว่าที่แสดงไว้ ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการเปิดรายวิชาเลือกจำนวนหนึ่ง):การย้ายถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ หัวข้อพิเศษทางประชากรศาสตร์ การวิเคราะห์ขั้นสูงทางประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์การสูงอายุ แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์และสังคมประเด็นการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านประชากร นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประชากร สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (ฐานข้อมูลเดิม)
ฐานข้อมูลประชากร
ปฏิทินกิจกรรม CPS
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th