College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
วิทยาลัยฯ ในข่าว

ศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ รองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ให้สัมภาษณ์รายการคิดบวก "ปัญหาและทางออกของระบบการเรียนรู้ไทย" ทางช่อง PPTV HD36 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการนโยบายโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย “ โครงการจุฬาอารี” (Chula ARi) เปิดแนวคิด ‘ธนาคารเวลา’ž รองรับผู้สูงวัยž หนังสือพิมพ์ : มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คอลัมน์ : ชีวิตคุณภาพ
ข่าวการจัดงานสานพลัง "เพื่ออนาคตประเทศไทย : ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย" รายการข่าวภาคเที่ยง "หาแนวทางดูแลเด็กและผู้สูงอายุในประเทศไทย" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ข่าวการจัดงานสานพลัง "เพื่ออนาคตประเทศไทย : ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย" รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 สกู๊ปไทยเบฟ "สังคมผู้สูงอายุ” งานสานพลัง "เพื่ออนาคตประเทศไทย ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย" วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
คณบดีให้สัมภาษณ์รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ" เกี่ยวกับประเด็น "คุณค่าของผู้สูงอายุไทย" (ตอน 2) คณบดีให้สัมภาษณ์รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ" เกี่ยวกับประเด็น "คุณค่าของผู้สูงอายุไทย" (ตอน 1) คณบดีให้สัมภาษณ์รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ" เกี่ยวกับประเด็น "นโยบายมีลูกเพื่อชาติ" (ตอนที่ 2)
คณบดีให้สัมภาษณ์รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ" เกี่ยวกับประเด็น "นโยบายมีลูกเพื่อชาติ" ทิศทางอนาคตประชากรไทย “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ : โพสต์ทูเดย์ จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการประชากรโลกครอบ 50 ปี ก่อตั้งวิทยาลัยประชากรศาสตร์ : แนวหน้า
นักประชากรฯ ห่วงอัตราเกิดไทยต่ำเกิน : ไทยโพสต์ ข่าว CPS ในหน้าหนังสือพิมพ์ : ประชาคมวิจัย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (ฐานข้อมูลเดิม)
ฐานข้อมูลประชากร
โครงการ..การศึกษาการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุจากการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวในภาคราชการ (แบบสอบถาม)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th