College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
กิจกรรม CPS

แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

        คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กันยายน 2560 จำนวน 6 คน คือ 1. นางสาวชลธิชา อัศวนิรันดร 2. นางสาวธัญชนก ขุมทอง 3. นางสาวเบญจมาศ ยศเสนา 4. นางสาวทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว 5. นางสาวกนกวรา พวงประยงค์ และ 6. นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตนุสรณ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (ฐานข้อมูลเดิม)
ฐานข้อมูลประชากร
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th