College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
เกี่ยวกับเรา บุคลากร นิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัย สิ่งพิมพ์และสารสนเทศ บริการวิชาการ เอกสาร Download English Info.  
กิจกรรม CPS

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2560

        วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 เรื่อง สื่อสาร สานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง The Cellar โรงแรมดุสิตธานี และ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
        ในการสัมมนาครั้งนี้ วิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการให้ความรู้ด้านจิตวิทยาการสื่อสารผ่านการประเมินตนเอง
        ส่วนการสัมมนาภาคต่างจังหวัด มีการจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Asian Meta Centre
Journal @ CPS
CPS สัมพันธ์
สมาคมนักประชากรไทย
APA
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (ฐานข้อมูลเดิม)
ฐานข้อมูลประชากร
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 0-2218-7340, 0-2218-7342 Fax: (66) 0-2255-1469
2016 © College of Population Studies, Chulalongkorn University ALL Rights Reserved
cpschula@chula.ac.th