วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐบาลในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุในประเทศเกาหลี


ในอดีตผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีได้รับความเคารพนับถือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และผู้สูงอายุส่วนมากยังมีบทบาทและเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนด้วย ต่อมาบทบาทของผู้สูงอายุได้ลดลงและมีบทบาทในกิจกรรมของสังคมน้อยลง ในขณะเดียวกันความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางด้านสังคมอุตสาหกรรมของประเทศได้ทำให้สังคมละเลยและทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยว รัฐบาลได้พยายามจัดแนวโน้มอันไม่พึงปรารถนาซึ่งเป็นแนวโน้มที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมอุตสาหกรรมนี้ และได้ประกาศใช้ "กฎบัตรแห่งผู้สูงอายุ " เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งการให้ความเคารพนับถือแก่ผู้สูงอายุ และได้ตั้งสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศเกาหลีซึ่งเป็นองค์กรในระดับประเทศขึ้น ในปี พ.ศ. 2525

ในปี พ.ศ. 2533 ประเทศเกาหลีมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีและมากกว่าเป็นจำนวน 2.9 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ประชากรสูงอายุเหล่านี้ประมาณ 1 ใน 3 เป็นสมาชิกของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศเกาหลี สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศเกาหลีหรือ Korea Senior Citizen's Association (KSCA) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโซล และมีสำนักงานสาขาระดับภาค 13 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวงและในเขตจังหวัดต่างๆ มีสาขาย่อยในเมืองขนาดเล็กหรือในเขตท้องถิ่นต่างๆ 226 แห่ง มีสโมสรผู้สูงอายุหรือ Senior Citizen Clubs (Kyung Ro Dang) จำนวน 20,000 แห่งในเขตชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสโมสรจำนวน 226 แห่ง เป็นสโมสรที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุในระดับชุมชนอย่างเข้มแข้ง วัตถุประสงค์ของสมาคมคือ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสถานภาพที่ดีโดยการสอดแทรกให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในชุมชน กฎบัตรของสมาคมในชุมชนระดับท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. จัดเตรียมสถานที่และโอกาสเพื่อให้ผู้สูงอายุได้สมาคมและร่วมกันทำกิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ
  2. จัดเตรียมโครงการศึกษาผู้ใหญ่ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ มีทักษะ และมีความชำนาญ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  3. จัดเตรียมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ชีวิตบั้นปลายมีคุณค่า
  4. ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีชีวิตที่ถูกสุขอนามัย
  5. จัดเตรียมการให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกสังคมทอดทิ้ง
  6. จัดเตรียมโอกาสเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนเข้าร่วมในบริการของสังคมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
  7. ช่วยให้ผู้สูงอายุมีงานทำตามสมควรแก่ความต้องการและกำลังความสามารถ
  8. จัดเตรียมโอกาสเพื่อให้ผู้สูงอายุได้สมาคมกับคนหนุ่มสาวเพื่อขจัดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
  9. จัดเตรียมโอกาสเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน

นอกจากนั้นรัฐบาลของประเทศเกาหลีได้จัดบริการและสวัสดิการของสังคมในท้องถิ่น เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในโครงการของรัฐ ซึ่งได้ขยายไปในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฉบับที่ 7 ( ปี พ.ศ. 2535-2539 )

หัวเรื่อง : การสงเคราะห์ สวัสดิการ


แหล่งข้อมูล : Choe, Ehn Hyun (1992). " New role of elderly in newly industrializing countries,"Productive Ageing in Asia and the Pacific. Asian Population Studies Series No.129. United Nations, ESCAP. pp. 91-100.