วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทและหน้าที่ของผู้สูงอายุในชุมชน


ผู้สูงอายุเป็นผู้สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ จึงสามารถเป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชนได้ดังนี้

 1. รวบรวมกลุ่มจัดตั้งบริการช่วยเหลือตนเอง ปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของตนเอง
 2. จัดให้มีสถานที่ที่ประชุมถกเถียงปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุ
 3. สร้างองค์กรสวัสดิการการทำงาน จัดสรรทรัพยากรภายในและภายนอกองค์การ
 4. จัดการศึกษาต่อเนื่อง เรื่องสุขภาพ กฎหมาย ความปลอดภัย
 5. เข้าร่วมงานอาสาสมัครชุมชน ช่วยเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ สนับสนุนให้พ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียน ช่วยสอนการบ้านเด็ก ยารักษาโรค ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
 6. ช่วยชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจ หาแหล่งรายได้
 7. ช่วยงานด้านเทคนิค การจัดการ การให้คำปรึกษาแนะนำ
 8. ช่วยด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาหมู่บ้าน ติดต่อองค์กรในเมืองเพื่อช่วยพัฒนาหมู่บ้าน
 9. ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่บ้าน จัดให้มีการสาธารณูปโภค และบ้านที่อยู่อาศัยดีขึ้น
 10. ช่วยให้การศึกษาด้านสุขภาพ โภชนาการ การป้องกันแก่ชุมชน
 11. ช่วยแก้ปัญหาสังคม การรุนแรงต่อสตรี ยาเสพติด อาชญากรรม โรคสุราเรื้อรัง หรือแก้ปัญหาครอบครัวแตกแยก
 12. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค
 13. ช่วยคนยากจนด้วยการช่วยให้เขารู้จักสิทธิทางกฎหมาย ปกป้องการถูกเอาเปรียบ

หัวเรื่อง : สถานภาพและบทบาท


แหล่งข้อมูล : Bose, A.B. " Roles of Local Level Elderlies in Respect of Their Families and Comminities" in Reproductive Ageing in Asia and the Pacific, Report and s elected background papers from the Expect Group Meeting on Local-level Policy Development for Dealing with the Consequences of Population Ageing, 1-4 September, 1992. Pune, India. New York, United Nations, 1993. Asian Population Studies Series No.129.