วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นโยบายผู้สูงอายุในประเทศอินโดนีเซีย


นโยบายผู้สูงอายุของประเทศอินโดนีเซียแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ ประการแรกได้แก่การออกกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ และประการที่สองได้แก่การดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ ในการวางนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุนั้นมีทั้งนโยบายในระดับรัฐบาลกลางหรือระดับประเทศ และนโยบายใระดับภาคหรือระดับท้องถิ่น นโยบายระดับประเทศจะเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ส่วนนโยบายระดับท้องถิ่นจะเป็นการดำเนินงานในภาคปฏิบัติ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผู้สูงอายุของประเทศอินโดนีเซียได้แก่

 1. กฎหมาย หมายเลข 9 / ปี พ.ศ. 2503 เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
 2. กฎหมาย หมายเลข 3 / ปี พ.ศ. 2509 เกี่ยวกับสุขภาพจิต
 3. กฎหมาย หมายเลข 4 / ปี พ.ศ. 2508 เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชากรผู้สูงอายุ
 4. กฎหมาย หมายเลข 14 / ปี พ.ศ. 2512 เกี่ยวกับแรงงาน
 5. กฎหมาย หมายเลข 6 / ปี พ.ศ. 2517 เกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 6. กฎหมาย หมายเลข 1 / ปี พ.ศ. 2517 เกี่ยวกับชีวิตแต่งงาน
 7. บทเฉพาะกาล หมายเลข 32 / ปี พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับการบำนาญของข้าราชการ
 8. กฎหมาย หมายเลข 6 / ปี พ.ศ. 2533 เกี่ยวกับการบริการกองทัพ

การดำเนินนโยบายและการจัดการเรื่องผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงกิจการสังคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้มีการประสานงานของกระทรวงสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ในปี พ.ศ. 2532 และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2532/2533 การดำเนินงานเรื่องผู้สูงอายุได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ของชุมชน องค์กรเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความตื่นตัวในการทำงานในระดับประเทศ องค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น

 1. PEPABRI เป็นสมาคมของข้าราชการทหารชาวอินโดนีเซียที่เกษียณอายุแล้ว
 2. PWRI เป็นสมาคมของภรรยาข้าราชการทหารชาวอินโดนีเซียที่เกษียณอายุแล้ว
 3. DHN'45 เป็นสภาบริหารแห่งชาติของผู้สูงอายุในรุ่นปี พ.ศ. 2488
 4. PUSAKA เป็นศูนย์กลางของหน่วยครอบครัว
 5. PANTI WREDA เป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุสตรีหม้ายซึ่งสามีเคยเป็นข้าราชการทหารชาวอินโดนีเซียที่เกษียณอายุแล้ว
 6. KLUB LUNJUT USIA เป็นสโมสรของผู้สูงอายุ
 7. PERHIMPUNAN KAWULA เป็นสมาคมของผู้สูงอายุ
 8. YAYASAN WREDA SEJAHTERA เป็นมูลนิธิเพื่อให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุสตรีหม้ายซึ่งสามีเคยเป็นข้าราชการทหารชาวอินโดนีเซียที่เกษียณอายุแล้ว
 9. PKK เป็นกลุ่มสวัสดิการสำหรับครอบครัว
 10. DHARMA WANITA เป็นสมาคมของข้าราชการพลเรือน
 11. DHARMA PERTIWI เป็นสมาคมของภรรยาข้าราชการทหาร

หัวเรื่อง : นโยบายและการวางแผน


แหล่งข้อมูล : Wirakartakusumah, M. Djuhari. (1994) Local Level Policy Development on Consequences of Ageing : Indonesia Case. Asian Population Studies Series No. 131-C. ESCAP, United Nations.